การเขียนเกณฑ์การประเมิน

 

ต้องการความรู้ในการเขียนเกณฑ์การประเมิน  เพื่อสามารถนำไปใช้แนะนำต่อได้  เช่น Rubrics คืออะไร  มีวิธีสร้างอย่างไร  ใช้กับเรื่อง / งานใด จะต้องสร้างแบบใด มีรายละเอียดอย่างไร  


 โดยคุณ : สวก
 
เมื่อ : 2009-02-11 14:52:08  [210.246.188.220] ลบกระทู้  ปักหมุด/ยกเลิกการปักหมุด ล็อค/ปลดล็อคการตอบกระทู้
 
ความคิดเห็นที่มีต่อกระทู้นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอตัวอย่างการวัดผลแบบรูบิค
โดย : นารี เมื่อ : 2009-07-28 10:16:10  [222.123.49.98]    

ความคิดเห็นที่ 1
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำชุดเอกสารวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 เล่ม ซึ่งในเอกสารดังกล่าว ได้ให้เทคนิค / วิธีการรประเมินแบบต่าง ๆ ครบอคลุมถึง
การเขียนเกณฑ์การประเมินและตัวอย่างเพื่อผู้สอนนำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการ
เขียนเกณฑ์การประเมิน อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะได้พัฒนาและเผยแพร่เกณฑ์การประเมินให้
ครอบคลุมการประเมิสหลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้วย
โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ : 2009-02-11 14:53:04  [210.246.188.220]    

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย :

 

ราย
ละเอียด
:

 

พิมพ์รหัส