การกำหนดรหัสของรายวิชาพื้นฐาน / รายวิชาเพิ่มเติม

 

การกำหนดรหัสของรายวิชาพื้นฐาน / รายวิชาเพิ่มเติม  มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร  


 โดยคุณ : สวก
 
เมื่อ : 2009-02-11 14:41:45  [210.246.188.220] ลบกระทู้  ปักหมุด/ยกเลิกการปักหมุด ล็อค/ปลดล็อคการตอบกระทู้
 
ความคิดเห็นที่มีต่อกระทู้นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
แล้วในสาระวิทยาศาสตร์เป็นต้นไป ตารางที่ 4 -6 เราควรจะใช้ตัวเลขใดดี ถ้าในกรณีที่เราใช้หนังสือของ กระทรวง
โดย : riewkung9@hotmailcom เมื่อ : 2009-05-18 17:31:04  [202.149.25.197]    

ความคิดเห็นที่ 1
รหัสวิชาของรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีระบบการกำหนดรหัส เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก เพียงแต่มีข้อแตกต่างการกำหนดรหัสในบางหลัก ดังนี้
หลักที่ 1 เป็น รหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมือนเดิม ดังนี้
ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษา
หลักที่ 2 เป็น รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา มีการเปลี่ยนจากการใช้รหัสตัวเลข 4 ตัว เป็น 3 ตัว ดังนี้
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เป็น รหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งมีการเปลี่ยนจากรหัสตัวเลข 4 ตัว เป็น 7 ตัว ดังนี้
0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่กำหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และม.4)
2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และม.5)
3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6)
4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา (ป.4)
5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา (ป.5)
6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา (ป.6)
หลักที่ 4 เป็น รหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา ซึ่งกำหนดรหัสตัวเลขไว้ 2 ตัว เหมือนเดิม ดังนี้
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และ 6 เป็น รหัสตัวเลขแสดงลำดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนตั้งแต่ 01-99 เหมือนเดิม ดังนี้
รายวิชาที่กำหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กำหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวอย่างการกำหนดรหัสวิชา
ท12101 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 2 (ป.2) เป็นรายวิชาพื้นฐาน ลำดับที่ 1
ว21102 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 (ม.1)
เป็นรายวิชาพื้นฐาน ลำดับที่ 2
จ14203 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4 (ป.4) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลำดับที่ 3
ง302101
หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนปีใดก็ได้ (ม.4, ม.5 หรือ ม.6) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่ม การงานอาชีพ ลำดับที่ 10


โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ : 2009-02-11 14:42:57  [210.246.188.220]    

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย :

 

ราย
ละเอียด
:

 

พิมพ์รหัส